Xây dựng lộ trình đào tạo, kế hoạch đào tạo
 • Xây dựng yêu cầu đào tạo đối với từng vị trí, mỗi vị trí phải trải qua các khóa đào tạo bắt buộc.
 • Lưu trữ thông tin đào tạo vào hồ sơ đào tạo cá nhân
 • Quản lý đề xuất nhu cầu đào tạo của từng phòng ban
 • Xây dựng lộ trình đào tạo dựa vào yêu cầu đào tạo của từng vị trí, và đề xuất đào tạo

 
Quản lý khóa đào tạo
 • Cho phép học viên đăng ký khóa học online
 • Quản lý chi tiết các khóa đào tạo: Học viên, giảng viên, chi phí đào tạo,…
 • Cho phép cập nhật kết quả đào tạo của từng học viên, thông tin này được lưu vào hồ sơ đào tạo cá nhân
 • Cho phép quản lý cam kết sau đào tạo
 • Đánh giá khóa đào tạo:
  • Đánh giá giảng viên
  • Đánh giá học viên
  • Đánh giá công tác tổ chức
Đánh giá sau đào tạo
 • Mỗi khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực của từng nhân viên
 • Sau mỗi khóa đào tạo, áp dụng công cụ Đánh giá năng lực để đo lường hiệu quả đào tạo sau khoảng thời gian nhất định.